ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД ЛІЦЕЮ
Тема досвіду:
Організація роботи методичної комісії як засіб формування творчої особистості педагога та учня.
Автор досвіду:
Кортилісець Володимир Васильович, голова методичної комісії педагогічних працівників будівельних професій, майстер виробничого навчання Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії».

 

 

 

 

        Цей досвід є комбінаторний, який поєднує систему роботи зпедагогічними працівниками та учнями. Досвід  Кортилісця Володимира Васильовича  підпорядкований реалізації проблеми формування творчої особистості педагога та учня професійного ліцею.

        Основним призначенням методичної комісії яку очолює В Кортилісець є:

  • пропаганда кращого педагогічного досвіду;
  • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
  • розробка засобів діагностики професійної компетентності педагогічних працівників;
  • орієнтація навчально-виховного процесу на активні методи навчання;
  • удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів, професії;
  • формування електронної бази методичних напрацювань/

       У період між засіданнями організовуються і проводяться методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих педагогів, творчі звіти, моніторинги рівнів навчальних досягнень учнів, учнівські олімпіади, тижні педагогічної майстерності, конкурси професійної майстерності серед педагогічних працівників та учнів, методичні фестивалі, диспути, конференції, проблемні семінари, дискусії, круглі столи, майстер-класи тощо.

     Показником творчої праці педагогічних працівників методичної комісії є результати її роботи – призові місця в обласних конкурсах та виставках, конкурсах профмайстерності серед майстрів виробничого навчання та учнів/

        Ці досягнення – результат творчої діяльності педагогів і безумовно вдало організованої методичної роботи в методичної комісії

 

 

Тема досвіду: 

Створення навчально-матеріальної бази – умова успішного навчання учнів з професії

Автор досвіду: 
Самчук Сергій Сергійович, майстер виробничого навчання з професії «Столяр будівельний. Верстатник деревообробних верстатів»

   

 Основа виробничого навчання – творче мислення, необхідне людині будь-якої професії. Тому якість творчого мислення відіграє все більшу роль у підвищенні рівня професійної підготовки робітників. В зв’язку з цим, перед майстром виробничого навчання ліцею стоять серйозні завдання в організації професійно-практичної підготовки ,підвищення інтересу учнів до оволодіння ними практичних навичок, до пошуку, що сприяє якісному набуттю практичних вмінь. 

    Одним із важливих факторів, які допомагають учням оволодіти практичними навичками, є добре обладнана і естетично оформлена столярна майстерня. Під керівництвом майстра виробничого навчання Самчука С.С. в вирішуються питання організації професійно-практичної підготовки на науковій основі, розвитку творчого мислення учнів, наукової організації праці майстра виробничого навчання і учнів.

     Приділяє велику увагу обладнанню майстерні тому, що знає, що це є одна з основних умов для досягнення високої продуктивності праці учнів і відповідно самого майстра на занятті. Кожне робоче місце учня укомплектовано згідно ДС ПТО за відповідними розрядами. Воно також забезпечене набором інструментів необхідних для столяра.  

     Майстер виробничого навчання намагається  постійно перебувати в пошуку, адже розуміє, що у відповідності з програмою виробничого навчання учні повинні оволодіти цілим рядом практичних умінь і навичок по виготовленню столярних виробів, тому майстерня забезпечена такими матеріалами: пилки, рубанки, стамески, коловороти, молотки, лінійки, метри, рулетки, кутники, рейсмуси, циркулі, викрутки тощо. Правильне і раціональне розміщення навчального обладнання – одна з важливих сторін організації роботи майстра виробничого навчання та учнів.  Добре продумано систему зберігання і розміщення засобів навчання, що дає можливість дотримуватись правил техніки і безпеки і економічного використання матеріалів і часу, та для виховання в учнів звички до порядку на робочих місцях.

    Майстерня оформлена тематичними стендами: змінними і постійними, що постійно поповнюються та поновлюються відповідно до призначення та теми уроку. На стендах представлені натуральні зразки матеріалів, обладнання і пристроїв, що використовуються в столярній галузі. Складено план роботи майстерні. Створено і систематизовано КМЗ уроків виробничого навчання.

    Добре обладнана майстерня, досконала методика організації в ній навчально-виховного процесу забезпечують активізацію, творчий, технічний розвиток учнів, а отже і надання учням нових, міцних знань та навичок по професії. Заняття в професійно укомплектованій майстерні відкривають більше можливостей для організації праці майстра виробничого навчання та учнів, розкривають закономірності для забезпечення принципів доступності і застосування між предметних зв’язків.

     Головною метою для себе вважає –  навчити учнів професії та виховати з них справжніх людей

 

 

Тема досвіду:
Роль комплексного методичного забезпечення в процесі особистісно зорієнтованого навчання.
Автор досвіду:
Корчук Віталій Миколайович, викладач фізики Торчинського професійного ліцею, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

 

 

 

 

Пошук ефективних форм і методів навчання через створений викладачем комплекс засобів навчання дозволяє викладачу реалізовувати особистісний підхід до кожного учня, розвивати його здібності, обдарування, пізнавальний інтерес.

 

Створений викладачем комплекс засобів навчання ( індивідуальні картки- завдання, інструкції до робіт фізичного практикуму, завдання для експериментально – дослідницької роботи) дозволяє максимально урізноманітнювати форми проведення уроків та забезпечувати високу організацію праці учнів під час виконання лабораторних робіт.

Велику увагу викладач приділяє вмінню розв’язувати задачі. З цією метою викладач до кожного розділу курсу фізики добирає систему різних типів задач у логічній послідовності, різнорівневих задач та задач з професійним змістом.

Домогтися реалізації особистісно зорієнтованого навчання на уроках фізики викладачеві допомагає комплексне застосування технічних засобів навчання, сучасної комп’ютерної техніки. Робота з ТНЗ , комп’ютером формує в учнів уміння самостійно вчитися, розвиває їх природні інтелектуальні задатки і здібності, забезпечує міцні знання і практичні навички.

Система навчально-методичної документації та засобів навчання, розроблених викладачем, включає:

 

  • паспорт комплексно-методичного забезпечення предмета;
  • навчально-популярну і методичну літературу, підручники, журнали, необхідні в навчально-виховній роботі з фізики;
  • дидактичні матеріали, інструкції для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень;
  • навчальне обладнання, комплект ТНЗ та пристрої для їх використання.

 

Тема досвіду:
Комплексно-методичне забезпечення як засіб впровадження методів інтерактивного навчання
Автор досвіду:
Подерня Галина Володимирівна, майстер виробничого навчання ІІ категорії Торчинського професійного ліцею
 
 

 

Майстер багато уваги приділяє створенню комплексного методичного забезпечення уроків виробничого навчання, вбачаючи в цьому головну умову впровадження методів інтерактивного навчання.

Майстром розроблені інструкційно – технологічні карти для всіх тем підтем і уроків виробничого навчання з професії « Муляр. Штукатур» згідно ДС ПТО.

Майстерня оздоблювальників, якою завідує Подерня Г.В. оснащена плакатами, макетами, взірцями, інструментами та механізмами.

До кожної теми розроблені картки – завдання для індивідуальної та групової роботи з учнями, тести, кросворди, «доміно» тощо.

Розроблена майстром система комплексного методичного забезпечення уроків в/н дає можливість створити на кожному уроці оптимальні умови для організації навчання учнів, досягти максимального засвоєння учнями практичних умінь і навичок.

Завдяки створеного КМЗ на її уроках панує творча атмосфера, дух змагання. Досягається це завдяки використанню активних та інтерактивних методів навчання, проблемних виробничих ситуацій, рольових ігор, дидактичних ігор, роботи в парах та малих групах.

Учні Подерні Г.В. мають глибокі і міцні знання. Успішно виступають на обласних конкурсах і олімпіадах.

Сама майстер була переможцем конкурсу професійної майстерності з професії «Штукатур» серед майстрів в/н, а майстерня оздоблювальників, якою вона завідує, зайняла перше місце у конкурсі на кращу майстерню «Штукатур», за що було присвоєно статус «зразкової».

Методист Л.А.Тарасюк